Kantje Boord    . . . . voor zeebonken en strandjutters
  Welkom
route contact en vragen leveringsvoorwaarden                                                                                                  WINKELWAGEN   
In de winkel
  truien voor mannen
  vesten voor mannen
  truien voor dames
  vesten voor dames
  jassen voor mannen
  jassen voor dames
  streepshirts voor mannen
  streepshirts voor dames
  broeken, hemden mannen
  jurk, broek en shirts dames
  kielen en boezeroenen
  petten en baretten
  mutsen en sjaals
  laarzen, sokken en sloffen
  kinderkleding
  andere artikelen
  shantykoren en groepen
 
  2020 Fisherman -20%
 
Informatie
  route
  contact en vragen
  hoe te bestellen
  verzendkosten en levertijd
  betaalmogelijkheden
  ruilen of retourneren
  leveringsvoorwaarden 

  leveringsvoorwaarden  

Verkoop-, Leverings- en
Betalingsvoorwaarden
Deze Algemene Verkoop,- leverings - en betalingsvoorwaarden van de Vereniging MITEX
(Vereniging van Ondernemers in de Modedetailhandel) zijn tot stand gekomen in december
2002 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg
van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking op 1 januari 2003.

Artikel 1
DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon
die als lid van de Vereniging MITEX een bedrijf in
de textiel en/of schoenendetailhandel uitoefent;
b. consument: een natuurlijke persoon die, niet
handelend in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, als klant textielgoederen en/of schoenen
afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer;
c. onder textielgoederen en/of schoenen worden
tevens begrepen andere aan deze branches verwante
artikelen voorzover zij worden verkocht
door de onder a. bedoelde ondernemer;
d. Vereniging MITEX: Vereniging van Ondernemers
in de Mode- Sport en Schoenen-detailhandel,
gevestigd te Doorn;
e. Stichting MITEX Garantiefonds: een stichting, gevestigd
te Doorn, waarmee krachtens notariële
akte van 10 januari 1997 de Vereniging MITEX
een overeenkomst is aangegaan.
f. geschillencommissie: Geschillencommissie Textiel
en Schoenen, gevestigd Bordewijk 46, 2591 ZR
Den Haag.
Artikel 2
TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten
en op overeenkomsten tot het
maken c.q. vermaken/repareren van textielgoederen
en schoenen, die worden gesloten tussen een
ondernemer en een consument.
Artikel 3
OFFERTES
Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt
of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur
van twee weken, te rekenen vanaf de datum
van ontvangst.
Artikel 4
ZEKERHEIDSSTELLING
1. De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan
van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen
tot maximaal 50% van het aankoopbedrag.
Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen.
Wordt een aankoopbedrag voldaan, dan zal de ondernemer
de consument een kwitantie als bewijs
van betaling ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken
van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie
kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag
en/ of het aanbetaalde bedrag door partijen
met alle middelen rechtens worden bewezen.
2. Indien een vooruitbetaling niet wordt terugbetaald
aan de consument ten gevolge van surseance van
betaling of faillissement, zal de Vereniging MITEX
op verzoek van de consument één of meer ondernemers
aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen
uitvoeren onder verrekening van het vooruitbetaalde
bedrag. Deze aanwijzing zal zo spoedig
mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen
tien werkdagen nadat de consument daartoe zijn
verzoek bij de Vereniging MITEX heeft ingediend en
zoveel mogelijk in overleg met de consument.
3. Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op
de onder lid 2 aangegeven wijze uit te voeren, stelt
de Stichting MITEX Garantiefonds zich garant voor
teruggave van de vooruitbetaling aan de consument
mits van deze vooruitbetaling een schriftelijk
bewijs kan worden overgelegd. De Stichting MITEX
Garantiefonds betaalt binnen vijf werkdagen nadat
zij ervan op de hoogte is gesteld dat de uitvoering
onmogelijk is, het vooruitbetaalde bedrag aan
de consument terug.
4. In geval van verrekening als in lid 2 genoemd,
alsmede in geval van betaling als in lid 3 genoemd,
treedt de Vereniging MITEX (zie lid 2) respectievelijk
de Stichting MITEX Garantiefonds (zie lid 3)
in de oorspronkelijke rechten van de consument,
zoals met betrekking tot door de consument verrichte
vooruitbetalingen.
Artikel 5
RUILING
1. Tenzij anders overeengekomen, heeft de consument
recht op ruiling van het gekochte textielgoed
en/of de gekochte schoenen, mits aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
- ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien
anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken
termijn) na datum van levering van
het gekochte textielgoed en/of de schoenen
tegen overlegging van de originele kassabon c.q.
factuur;
- het textielgoed en/of de schoenen worden geretourneerd
met de originele verpakking en zijn
nog niet gedragen;
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op
afgeprijsde textielgoederen en/of schoenen. Ook
kan geen ruiling plaatsvinden van textielgoederen
en/of schoenen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil
zeggen speciaal op maat gemaakt voor de consument,
en die op uitdrukkelijk verzoek van de consument
door de ondernemer besteld zijn.
Artikel 6
BRUIDSMODE
1. Annulering van huwelijk om wat voor reden
komt in beginsel geheel voor rekening en risico van
de consument, en ontslaat hem geenszins van zijn
aangegane verplichtingen voortvloeiende uit de
koopovereenkomst jegens de ondernemer. Echter
uitzonderlijke en/of onvoorziene omstandigheden
(bv overlijden één van de aanstaande echtelieden)
door de consument aannemelijk te maken kunnen
een uitzondering op deze regel rechtvaardigen.
In dat geval zal de consument een redelijke vergoeding
voor het door de ondernemer aantoonbaar
geleden verlies aan de ondernemer voldoen.
2. De na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte
redelijke extra (vermaak)kosten in verband
met aangebrachte wijzigingen in de maataanduidingen
(bv als gevolg van zwangerschap van
de consument) komen geheel voor rekening van
de consument in het geval de bruidsjapon reeds
besteld, gesneden en/of geknipt is.
Artikel 7
EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN
RETENTIE
1. De ondernemer kan zich de eigendom voor
van alle door hem geleverde textielgoederen en/
of schoenen voorbehouden. De consument wordt
alleen pas eigenaar van de gekochte textielgoederen
en/of schoenen als hij de koopprijs en het eventueel
meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer
heeft voldaan.
2. De ondernemer kan het recht van retentie
(terughouding) uitoefenen, wanneer de consument
tekortschiet in de voldoening van een opeisbare
verplichting, tenzij de tekortkoming deze
terughouding niet rechtvaardigt.
Artikel 8
ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT
1. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de
nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de
consument de bevoegdheid om de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de
tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of
geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen
niet rechtvaardigt. Voorzover nakoming
niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de
bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende
partij in verzuim is.
2. Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de
consument hem schriftelijk meedelen vervangende
schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming.
Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming
- gezien haar ondergeschikte betekenis -
deze niet rechtvaardigt.
3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming
die de ondernemer niet kan worden toegerekend.
Toerekening vindt niet plaats als de
tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvatting voor zijn rekening komt.
4. De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk
door de ondernemer op de hoogte gesteld
van de overmacht, tenzij het adres van de consument
niet aan de ondernemer bekend is gemaakt,
noch redelijkerwijs bekend kan zijn.
Artikel 9
LEVERINGSTERMIJN
1. Afl evering wordt geacht te zijn geschied op het
moment dat de ondernemer de consument in het
bezit van het gekochte textielgoed of de gekochte
schoenen stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke
ingebrekestelling tot afname - kan stellen. Na afl evering
gaat het risico van de textielgoederen en/of
schoenen over op de consument.
2. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn,
tenzij partijen anders overeenkomen.
3. Bij overschrijding van de leveringstermijn die
niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn
dient de consument de ondernemer schriftelijk
in gebreke te stellen, waarbij alsnog een

redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden.
Gaat de ondernemer binnen deze nadere
termijn niet tot afl evering over, dan heeft de
consument het recht de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren
en/of schadevergoeding te verlangen.
4. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn
heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling
of rechterlijke tussenkomst de
overeenkomst ontbonden te verklaren en/of
schadevergoeding te verlangen.
5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer
de afl evering blijvend onmogelijk is geworden
of anderszins is gebleken dat de ondernemer
zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst
niet zal nakomen.

Artikel 10
GARANTIES
1. De ondernemer staat er voor in dat het geleverde
textielgoed en/of de schoenen beantwoorden
aan de overeenkomst (conformiteit).
De ondernemer staat er bovendien voor in dat
het textielgoed en/of de schoenen die eigenschappen
bezitten die, alle omstandigheden
in aanmerking genomen, voor een normaal
gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder
gebruik voorzover dat is overeengekomen.
2. De ondernemer staat evenwel niet in voor
gebreken die na de oplevering van de textielgoederen
en/of schoenen zijn ontstaan als gevolg
van ondeskundig gebruik of gebrek aan
zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen
die de consument of derden aan het
geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat
de ondernemer in voor de eventueel ontstane
schade als gevolg van deze gebreken.
3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke
garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2
is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven
handelsgarantie.
Artikel 11
BETALING
1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag
dient direct bij afl evering tegen bewijs van
kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen
anders overeenkomen.
2. In geval een factuur wordt toegezonden
geldt een betalingstermijn van maximaal veertien
dagen na ontvangst van de factuur door de
consument, tenzij een andere betalingstermijn
is overeengekomen. De consument is automatisch
in verzuim wanneer hij na het verstrijken
van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag
niet heeft betaald.
3. Indien de consument in verzuim is, stuurt
de ondernemer hem een betalingsherinnering,
waarin hij de consument op zijn verzuim wijst
en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt
binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst
van deze betalingsherinnering het verschuldigde
bedrag te betalen.
4. Indien ook dan de consument niet aan zijn
betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer
bevoegd zonder nadere aankondiging tot
invordering van het verschuldigde bedrag over
te gaan.
Artikel 12
WETTELIJKE RENTE EN
BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN
1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd
bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de
wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen
vanaf de dag van intreding van het verzuim
ingevolge de artikelen 9 en 11 van deze voorwaarden
tot aan de dag van betaling.
2. De door een partij in redelijkheid gemaakte
buitengerechtelijke kosten komen voor rekening
van de wederpartij.
Artikel 13
GEVOLGEN VAN ONTBINDING
Na ontbinding van de overeenkomst dienen de
partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld
een vooruitbetaling, direct ongedaan
te maken. De ondernemer is gerechtigd op de
terug te geven koopsom een redelijke aftrek
wegens gebruik toe te passen in het geval de
consument de gekochte textielgoederen en/of
schoenen heeft gedragen.
Artikel 14
KLACHTEN
1. Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen,
schoenen en/of andere klachten over
gebreken in de uitvoering van de overeenkomst
dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
2 maanden na constatering daarvan, bij de
ondernemer te worden ingediend.
2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur
schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te
maken.
3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen
maken, dient de consument op verzoek van
de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst
waarop de klacht betrekking heeft met
deze ondernemer is gesloten. De consument
wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs,
c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q.
het bewijs van opdracht tot het maken van het
textielgoed en/of de schoenen te bewaren.
Artikel 15
GESCHILLEN
1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer
over de totstandkoming of de uitvoering
van overeenkomsten met betrekking
tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
textielgoederen en/of schoenen, kunnen
zowel door de consument als door de ondernemer
worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Textiel en Schoenen, Bordewijklaan
46, 2591 ZR Den Haag.
2. De uitspraak van de geschillencommissie (het
bindend advies) is bindend voor beide partijen.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie
slechts in behandeling genomen, indien
de consument zijn klacht eerst binnen de overeenkomstig
artikel 14 genoemde termijn aan de
ondernemer heeft voorgelegd en de consument
ook voldoet aan de in het reglement van de geschillencommissie
genoemde voorwaarden.
4. De consument moet het geschil uiterlijk drie
maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer
heeft voorgelegd schriftelijk bij de geschillencommissie
aanhangig maken, onder
vermelding van respectievelijk naam en adres
van consument en ondernemer, een duidelijke
omschrijving van het geschil, de datum dat
de klacht door de consument aan de ondernemer
is voorgelegd en de eis. Indien de geschillencommissie
het geschil daadwerkelijk in behandeling
heeft genomen, is de ondernemer
aan deze keuze gebonden en staat hem voor
dit geschil geen beroep op de gewone rechter
meer open.
5. De geschillencommissie is niet bevoegd een
geschil in behandeling te nemen dat uitsluitend
betrekking heeft op de niet-betaling van een
factuur. Als de consument zijn factuur niet (tijdig)
betaalt, kan de ondernemer een procedure
bij de gewone rechter aanhangig maken.
6. Als de consument een geschil voorlegt aan de
geschillencommissie, neemt de geschillencommissie
dit geschil pas in behandeling nadat de
consument het aan de ondernemer eventueel
verschuldigde (restant)bedrag bij de geschillencommissie
in depot heeft gestort, tenzij partijen
anderszins overeenkomen.
7. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan
de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie
dit geschil pas in behandeling
nadat de consument door de ondernemer
schriftelijk verzocht is binnen een maand schriftelijk
te verklaren dat hij zich aan de uitspraak
van de geschillencommissie zal onderwerpen.
De ondernemer dient daarbij aan te kondigen
dat hij zich na het verstrijken van voornoemde
termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone
rechter voor te leggen. Het geschil wordt vervolgens
door de commissie behandeld als ware het
geschil door de consument zelf ingediend, met
uitzondering van het klachtengeld dat door de
ondernemer wordt betaald.
8. Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd.
9. Voor de verdere gang van zaken bij de behandeling
van geschillen wordt verwezen naar
het Reglement Geschillencommissie Textiel en
Schoenen dat aan partijen wordt toegezonden,
nadat het geschil aanhangig is gemaakt.
Artikel 16
NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen
aan Nederlands recht.
Artikel 17
NAKOMINGSGARANTIE
1. De Stichting MITEX Garantiefonds respectievelijk
de Vereniging MITEX zullen de verplichtingen
van een lid tegenover de consument,
hem in een bindend advies opgelegd door de
Geschillencommissie Textiel en Schoenen, overnemen,
indien het lid deze verplichtingen niet
binnen de daarvoor in het advies gestelde termijn
is nagekomen. Daarbij neemt de Stichting
MITEX Garantiefonds de verplichtingen over
voor zover deze bestaan uit betalingen in geld
en de Vereniging MITEX de overige verplichtingen
waarbij de vereniging tot aanwijzing zal
overgaan van één of meer ondernemers die de
overeenkomst alsnog zullen uitvoeren. Indien
het bindend advies binnen twee maanden na
dagtekening ter toetsing aan de rechter is voorgelegd,
wordt het beroep op de nakomingsgarantie
geschorst, totdat het vonnis in kracht van
gewijsde is gegaan.
2. Voor deze garantie is vereist, dat de consument
een schriftelijk beroep doet op de Stichting
MITEX Garantiefonds in geval van betaling
in geld respectievelijk op de Vereniging MITEX
in geval van overige verplichtingen.
3. Na afhandeling van de verplichtingen uit het
bepaalde in lid 1 treedt de Stichting MITEX Garantiefonds
respectievelijk de Vereniging MITEX
in de rechten van de consument zoals die voortvloeien
uit de oorspronkelijke overeenkomst.
Artikel 18
AFWIJKING
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen
dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden,
moeten schriftelijk tussen de ondernemer
en de consument worden vastgelegd.
Artikel 19
WIJZIGINGEN
Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend
tot stand komen in overleg met de
Consumentenbond.